Magnetic blog

Sprawdź, co się u nas dzieje.

Nasz projekt Alleceny.pl wśród 8 najbardziej inspirujących strtupów ze Szczecina

Bardzo nas cieszy, że projekt Alleceny.pl, który współtworzymy znalazł się w zestawieniu 8 najbardziej inspirujących Start-upów ze Szczecina wg. Gazety Wyborczej. Dziękujemy za wyróżnienie i umieszczenie nas w tym zaszczytnym gronie. Przeczytaj felieton Pawła Krzycha na Szczecin Blog.

Czytaj całość

Wyborcza.pl o Magnetic Point

Serdecznie polecamy artykuł, w którym szczecińska Wyborcza.pl napisała o m.in o naszej współpracy z firmą Cognifide Polska, projektach dla największych międzynarodowych marek, które powstają w Szczecinie, a także o przedsięwzięciach internetowych, które współtworzymy portalu Hiponet.pl, Alleceny.pl oraz platformie modowej Teequilla.

Czytaj całość

Niedziałkowskiego 24a - Branża IT na Pomorzu Zachodnim

W ubiegły piątek Paweł Dziennik (CEO Magnetic Point) był gościem programu Niedziałkowskiego 24a “Branża IT na Pomorzu Zachodnim” w TVP3 Szczecin. W trakcie spotkania Paweł rozmawiał z Katarzyną Witkowską, Anną Barcz oraz Marcinem Kaczmarkiem nt. rynku IT w Szczecinie i regionie, jego mocnych stronach, możliwościach, ale też codziennych wyzwaniach i problemach.

Więcej znajdziecie w materiale pod adresem http://szczecin.tvp.pl/23813733/290116.

Czytaj całość

Hiponet.pl - kolejne etapy współpracy

Zakończyliśmy prace nad w pełni responsywną wersją portalu hiponet.pl. To kolejny etap prac wykonany w ramach naszej stałej współpracy. Z początkiem roku przystępujemy do kolejnych zadań, których głównym celem będzie zwiększenie zaangażowania użytkowników oraz stworzenie programu partnerskiego dla affiliantów. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Hiponet.pl to portal poświęcony tematyce kredytów hipotecznych. Zawiera dużą bazę artykułów i porad ekspertów, aktualne informacje o promocjach, a także kalkulatory i porównywarki kredytowe. Portal, jako pierwszy w Polsce udostępnił kalkulator zdolności kredytowej online, zintegrowany z porównywarką finansową.

Czytaj całość

Teequilla.com - dynamiczny rozwój projektu

Ten rok był dla naszej firmy wyjątkowo pracowity. W lutym miał premierę kolejny z naszych projektów – łączący cechy sklepu internetowego oraz platformy dla designerów startup Teequilla. Projekt ma na celu skupianie artystów i tworzenie przestrzeni komercyjnej dla ich projektów graficznych. Zaczynaliśmy z ofertą 14 oryginalnych designów drukowanych na koszulkach o różnych kolorach i krojach szytych w polskiej szwalni. Pomysłowe i oryginalne grafiki zostały stworzone przez trójkę projektantów graficznych, którzy z przyjemnością pomogli nam w realizacji naszego pomysłu. Jeden z nich - znany szczeciński artysta Łukasz Bogdanowicz - zilustrował opowieść o płetwonurku i szamance, która cieszyła się szczególnym uznaniem. Nie brakowało również designów z elementami popkultury i akcentem lokalnym.

Czytaj całość

O początkach Magnetic Point na portalu Szczecin Biznes

​Na portalu Szczecin Biznes pojawił się artykuł w którym szefowie Magnetic Point opowiadają m.in o swoich pierwszych spotkaniach z komputerem, początkach firmy Magnetic Point i o ... swojej długoletniej przyjaźni.

Paweł Dzien­nik i Michał Klem­czak, sze­fo­wie Magne­tic Point

Od 12 lat pro­wa­dzą Magne­tic Point – jedną z naj­dłu­żej dzia­ła­ją­cych firm software’owych w Szcze­ci­nie. Od trzech lat, w ramach part­ner­skiej współ­pracy z pol­sko-bry­tyj­ską firmą Cogni­fide, reali­zują zle­ce­nia dla glo­bal­nych marek.

Od kiedy się znacie?

Paweł Dziennik: Od dziecka. Znamy się jeszcze z podwórka, z osiedla Zawadzkiego w Szczecinie.

Michał Klemczak: To była pierwsza połowa lat 80.

Paweł Dziennik: Chodziliśmy do jednej klasy w podstawówce, a później w liceum.

A kiedy w waszym życiu pojawiły się komputery?

Paweł Dziennik: To było w podstawówce.

Michał Klemczak: W okolicach piątej klasy.

Co to były za maszyny?

Michał Klemczak: Commodore C64, który kupili mi rodzice.

Paweł Dziennik: A ja miałem Atari 65 XE, czyli byłem w przeciwnym klanie.

Czytaj całość

Teequilla.com - nasz najnowszy start-up

Teequ­illa to nowa marka odzie­żowa, która poja­wiła się na rynku na początku roku. Pro­jekt łączy w sobie cechy sklepu inter­ne­to­wego oraz inte­rak­tyw­nej plat­formy skie­ro­wa­nej do pro­jek­tan­tów gra­ficz­nych, któ­rzy chcą zapre­zen­to­wać swoje prace szer­szej publicz­no­ści.

Pro­dukty Teequ­illa to gwa­ran­cja uni­ka­to­wego pro­jektu gra­ficz­nego – mariażu sztuki użyt­ko­wej, popkul­tury oraz kre­atyw­no­ści desi­gne­rów i pro­fe­sjo­nal­nego wyko­na­nia. T-shir­tów z uni­kal­nymi nadru­kami nie znaj­dziesz w żad­nym innym skle­pie, ani ser­wi­sie inter­ne­to­wym. Każ­do­ra­zowo efek­tem współ­pracy z desi­gne­rem jest wyjąt­kowy pro­jekt gra­ficzny, który ląduje w postaci nadruku na koszulce. Wysta­wione pro­jekty gra­ficzne opo­wia­dają wspa­niałe histo­rie lub są para­frazą powszech­nie zna­nego świata z tele­wi­zji, kina, ksią­żek, gier lub komik­sów. W asor­ty­men­cie sklepu inter­ne­to­wego znaj­dują się obec­nie gra­fiki przy­go­to­wane przez pro­jek­tan­tów współ­pra­cu­ją­cych z Teequ­illa – należą do nich m.in. Łukasz Bog­da­no­wicz czy Kon­rad Rysuje.

Ser­wis został przy­go­to­wany w dwóch wer­sjach języ­ko­wych – angiel­skiej (wer­sja pod­sta­wowa) i pol­skiej. Celem pro­jektu jest przede wszyst­kim zbu­do­wa­nie wir­tu­al­nej spo­łecz­no­ści zain­te­re­so­wa­nej desi­gnem i sze­roko pojętą kre­acją oraz pro­mo­cja twór­czo­ści pol­skich pro­jek­tan­tów gra­ficz­nych na rynki zagra­niczne. Teequ­illa miała już oka­zję zapre­zen­to­wać się szer­szej publicz­no­ści w ramach kolej­nej edy­cji Behance Port­fo­lio Review. Gra­ficy zain­te­re­so­wani nawią­za­niem współ­pracy już teraz mogą reje­stro­wać się w ser­wi­sie i prze­sy­łać swoje nie­pu­bli­ko­wane do tej pory prace.

Czytaj całość

Magnetic Point partnerem Cognifide

Firma Cogni­fide – lider w zakre­sie two­rze­nia zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie plat­form mar­ke­tin­go­wych – roz­po­częła współ­pracę ze szcze­ciń­ską agen­cją inte­rak­tywną Magne­tic Point, zaj­mu­jąca się pro­jek­to­wa­niem i obsługą stron inter­ne­to­wych oraz apli­ka­cji mobil­nych. Umoż­liwi to szcze­ciń­skim spe­cja­li­stom IT reali­zo­wa­nie pro­jek­tów dla naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych marek – wśród klien­tów Cogni­fide znaj­dują się m.in. tacy poten­taci jak Skype, Allianz, Shell, Chi­vas czy TNT.

Pol­sko-bry­tyj­ska firma Cogni­fide, która od 2005 roku z suk­ce­sem działa na świa­to­wym rynku IT, posiada trzy oddziały: w Lon­dy­nie, Kopen­ha­dze i Pozna­niu. Obec­nie zatrud­nia ponad 200 pra­cow­ni­ków, z czego 160 pra­cuje w poznań­skim zespole. Klien­tami firmy są naj­więk­sze mię­dzy­na­ro­dowe kor­po­ra­cje – m.in. Skype, Inve­stec, Roche, Vir­gin Media, John Lewis, Allianz, TNT, Chi­vas, Ogi­lvy, Spor­ting­bet, GSK, The Royal Bank of Sco­tland, Direct Line Group, Novo Nor­disk, Shell czy Tele­graph Media Group.

W ramach roz­sze­rza­nia dzia­łal­no­ści, Cogni­fide roz­po­częła współ­pracę ze szcze­ciń­ską agen­cją inte­rak­tywną Magne­tic Point, która na rynku usług i tech­no­lo­gii inter­ne­to­wych działa od ponad 10 lat. „Współ­praca z tak dużym part­ne­rem jak Cogni­fide to bar­dzo dobra wia­do­mość dla naszej firmy. Zysku­jemy moż­li­wość reali­zo­wa­nia pro­jek­tów dla naj­więk­szych glo­bal­nych marek, roz­sze­rze­nia usług oraz roz­woju od strony tech­no­lo­gicz­nej – np. pracę w opar­ciu o sys­temy zarzą­dza­nia tre­ścią wio­dą­cych świa­to­wych pro­du­cen­tów, takich jak Adobe oraz Site­core.” – mówi Paweł Dzien­nik, wła­ści­ciel firmy Magne­tic Point.

Czytaj całość

Copyright © Magnetic Point. All rights reseverd.