Teequilla.com - nasz najnowszy start-up

Teequilla.com - nasz najnowszy start-up

Teequ­illa to nowa marka odzie­żowa, która poja­wiła się na rynku na początku roku. Pro­jekt łączy w sobie cechy sklepu inter­ne­to­wego oraz inte­rak­tyw­nej plat­formy skie­ro­wa­nej do pro­jek­tan­tów gra­ficz­nych, któ­rzy chcą zapre­zen­to­wać swoje prace szer­szej publicz­no­ści.

Pro­dukty Teequ­illa to gwa­ran­cja uni­ka­to­wego pro­jektu gra­ficz­nego – mariażu sztuki użyt­ko­wej, popkul­tury oraz kre­atyw­no­ści desi­gne­rów i pro­fe­sjo­nal­nego wyko­na­nia. T-shir­tów z uni­kal­nymi nadru­kami nie znaj­dziesz w żad­nym innym skle­pie, ani ser­wi­sie inter­ne­to­wym. Każ­do­ra­zowo efek­tem współ­pracy z desi­gne­rem jest wyjąt­kowy pro­jekt gra­ficzny, który ląduje w postaci nadruku na koszulce. Wysta­wione pro­jekty gra­ficzne opo­wia­dają wspa­niałe histo­rie lub są para­frazą powszech­nie zna­nego świata z tele­wi­zji, kina, ksią­żek, gier lub komik­sów. W asor­ty­men­cie sklepu inter­ne­to­wego znaj­dują się obec­nie gra­fiki przy­go­to­wane przez pro­jek­tan­tów współ­pra­cu­ją­cych z Teequ­illa – należą do nich m.in. Łukasz Bog­da­no­wicz czy Kon­rad Rysuje.

Ser­wis został przy­go­to­wany w dwóch wer­sjach języ­ko­wych – angiel­skiej (wer­sja pod­sta­wowa) i pol­skiej. Celem pro­jektu jest przede wszyst­kim zbu­do­wa­nie wir­tu­al­nej spo­łecz­no­ści zain­te­re­so­wa­nej desi­gnem i sze­roko pojętą kre­acją oraz pro­mo­cja twór­czo­ści pol­skich pro­jek­tan­tów gra­ficz­nych na rynki zagra­niczne. Teequ­illa miała już oka­zję zapre­zen­to­wać się szer­szej publicz­no­ści w ramach kolej­nej edy­cji Behance Port­fo­lio Review. Gra­ficy zain­te­re­so­wani nawią­za­niem współ­pracy już teraz mogą reje­stro­wać się w ser­wi­sie i prze­sy­łać swoje nie­pu­bli­ko­wane do tej pory prace.