Magnetic Point partnerem Cognifide

Magnetic Point partnerem Cognifide

Firma Cogni­fide – lider w zakre­sie two­rze­nia zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie plat­form mar­ke­tin­go­wych – roz­po­częła współ­pracę ze szcze­ciń­ską agen­cją inte­rak­tywną Magne­tic Point, zaj­mu­jąca się pro­jek­to­wa­niem i obsługą stron inter­ne­to­wych oraz apli­ka­cji mobil­nych. Umoż­liwi to szcze­ciń­skim spe­cja­li­stom IT reali­zo­wa­nie pro­jek­tów dla naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych marek – wśród klien­tów Cogni­fide znaj­dują się m.in. tacy poten­taci jak Skype, Allianz, Shell, Chi­vas czy TNT.

Pol­sko-bry­tyj­ska firma Cogni­fide, która od 2005 roku z suk­ce­sem działa na świa­to­wym rynku IT, posiada trzy oddziały: w Lon­dy­nie, Kopen­ha­dze i Pozna­niu. Obec­nie zatrud­nia ponad 200 pra­cow­ni­ków, z czego 160 pra­cuje w poznań­skim zespole. Klien­tami firmy są naj­więk­sze mię­dzy­na­ro­dowe kor­po­ra­cje – m.in. Skype, Inve­stec, Roche, Vir­gin Media, John Lewis, Allianz, TNT, Chi­vas, Ogi­lvy, Spor­ting­bet, GSK, The Royal Bank of Sco­tland, Direct Line Group, Novo Nor­disk, Shell czy Tele­graph Media Group.

W ramach roz­sze­rza­nia dzia­łal­no­ści, Cogni­fide roz­po­częła współ­pracę ze szcze­ciń­ską agen­cją inte­rak­tywną Magne­tic Point, która na rynku usług i tech­no­lo­gii inter­ne­to­wych działa od ponad 10 lat. „Współ­praca z tak dużym part­ne­rem jak Cogni­fide to bar­dzo dobra wia­do­mość dla naszej firmy. Zysku­jemy moż­li­wość reali­zo­wa­nia pro­jek­tów dla naj­więk­szych glo­bal­nych marek, roz­sze­rze­nia usług oraz roz­woju od strony tech­no­lo­gicz­nej – np. pracę w opar­ciu o sys­temy zarzą­dza­nia tre­ścią wio­dą­cych świa­to­wych pro­du­cen­tów, takich jak Adobe oraz Site­core.” – mówi Paweł Dzien­nik, wła­ści­ciel firmy Magne­tic Point.

Jest to rów­nież dobra wia­do­mość dla szcze­ciń­skich spe­cja­li­stów IT – w związku z pozy­ska­niem nowego part­nera i roz­sze­rze­niem dzia­łal­no­ści firma Magne­tic Point zamie­rza powięk­szyć swój zespół. W naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie rekru­ta­cję pro­gra­mi­stów, teste­rów oraz spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie zarzą­dza­nia pro­jek­tami, któ­rzy reali­zo­wać będą pro­jekty dla Cogni­fide. – „Praca przy mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach będzie z pew­no­ścią szansą roz­woju zawo­do­wego dla szcze­ciń­skich spe­cja­li­stów IT, któ­rzy będą mogli two­rzyć roz­wią­za­nia inter­ne­towe dla marek o świa­to­wym poten­cjale i zasięgu.” – dodaje Paweł Dzien­nik.

„Naj­waż­niej­szą war­to­ścią Cogni­fide są ludzie, wyso­kiej klasy spe­cja­li­ści, pełni pasji, zaan­ga­żo­wa­nia i chęci do dzia­ła­nia. ” – mówi Mar­cin Stań­czyk, dyrek­tor zarzą­dza­jący w Cogni­fide Pol­ska„Zbu­do­wa­li­śmy świetny zespół, obec­nie szu­kamy osób z poten­cja­łem także w innych czę­ściach Pol­ski. Jestem pewien, że współ­praca z Magne­tic Point będzie kolej­nym eta­pem roz­woju naszej firmy.”

Cogni­fide w opar­ciu o sys­temy zarzą­dza­nia tre­ścią (CMS) two­rzy zaawan­so­wane plat­formy mar­ke­tin­gowe, które pozwa­lają klien­tom na pro­wa­dze­nie kam­pa­nii przy uży­ciu wielu cyfro­wych kana­łów komu­ni­ka­cji. Przy ich budo­wa­niu pro­gra­mi­ści firmy korzy­stają z tech­no­lo­gii Java i. NET. oraz pro­duk­tów tak zna­nych na świe­cie firm jak Site­core i Adobe.

W kwiet­niu 2014 roku Cogni­fide dołą­czyła do grupy WPP – glo­bal­nego hol­dingu komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­gowej. W 3 tysią­cach biur w 110 kra­jach WPP zatrud­nia ponad 170 tysięcy osób. Firma Cogni­fide stała się czę­ścią sieci Wun­der­man, sku­pia­ją­cej agen­cje inte­rak­tywne, pra­cu­jące dla takich klien­tów jak: Coca-cola, Best Buy, Citi­bank, Ford, Land-rover, Micro­soft, Nokia, Novar­tis, Tele­fo­nica oraz weszła w skład WPP Digi­tal – czę­ści WPP, odpo­wie­dzial­nej za obszar mediów cyfro­wych.

Szcze­ciń­ska agen­cja inte­rak­tywna Magne­tic Point powstała w 2003 roku. Od tego czasu zre­ali­zo­wała kil­ka­set pro­jek­tów, m.in. dla takich marek jak: BIC, TVP (Voice of Poland), Fota, Unity Line, Ehrle, Port Szcze­cin-Świ­no­uj­ście, Point-Group, Roch­star czy Puc­cini. Firma roz­wija także wła­sne start-upy i przed­się­wzię­cia inter­ne­towe, jak wyróż­niona nagrodą „Jakość Roku 2009” porów­ny­warka kre­dy­tów hipo­tecz­nych Hipo­net.pl czy poró­wy­ny­warka cen Alle­ceny.pl. Firma jest człon­kiem Rady ds. Kom­pe­ten­cji Absol­wen­tów Wydziału Infor­ma­tyki Zachod­nio­po­mor­skiego Uni­wer­sy­tetu Tech­no­lo­gicz­nego w Szcze­cinie – uczest­ni­czy w two­rze­niu pro­gramu kształ­ce­nia infor­ma­tycz­nego szcze­ciń­skich stu­den­tów. Jest rów­nież człon­kiem Kla­stra. IT, w ramach któ­rego podej­muje dzia­ła­nia na rzecz roz­woju branży IT w Szcze­cinie.

Kon­takt:
Magne­tic Point:
Paweł Dzien­nik, wła­ści­ciel firmy
e-mail: pdzien­nik@magneticpoint.com, tel.: +48 695 427 167

Cogni­fide: Mag­da­lena Owsiana, Mar­ke­ting & PR Spe­cia­list
e-mail: mag­da­lena.owsia­na­@co­gni­fide.com, tel.: +48 726 997 721